ห้องคลอดและผ่าตัดสูตินรีเวชกรรม

ห้องคลอดให้บริการคลอดและทำหัตถการด้านสูติศาสตร์แก่หญิงตั้งครรภ์ บริการห้องผ่าตัดเล็กแก่สตรีที่มีปัญหาด้านนรีเวช เบอร์โทร 02-763-4018
Image
Image
Image
Image