ตารางออกตรวจนอกเวลา


ค่าบริการนอกเวลาจะมีค่าธรรมเนียมแพทย์นอกเวลาราชการ ค่าหัตถการ ค่ายาและเวชภัณฑ์และค่าบริการโรงพยาบาล

ค่ายาและเวชภัณฑ์สามารถใช้สิทธิจ่ายตรงกรมบัญชีกลางได้ ยกเว้น ค่าบริการพิเศษ ค่าหัตถการพิเศษ
ห้องตรวจนอกเวลา 02-763-4006, 02-763-4010

แพทย์ออกตรวจนอกเวลา


วัน จันทร์

เวลา 16.30 - 19.30 น.

พล.ท. กิตติศักดิ์ วิลาวรรณ
พล.ท. กิตติศักดิ์ วิลาวรรณ
พ.อ. ศักดิ์ชัย พานิชวงษ์
พ.อ. ศักดิ์ชัย พานิชวงษ์
ร. อ. วันฉัตร โกมล
ร. อ. วันฉัตร โกมล
พญ. เสาวภาคย์ ชุณหสวัสดิกุล
พญ. เสาวภาคย์ ชุณหสวัสดิกุล

แพทย์ออกตรวจนอกเวลา


วัน อังคาร

เวลา 16.30 - 19.30 น.

พ.อ.หญิง สุทธิดา อินทรบุหรั่น
พ.อ.หญิง สุทธิดา อินทรบุหรั่นออกตรวจสัปดาห์ที่ 1, 3, 5 ของเดือน
พ.อ.หญิง พนิดา จารุเวฬ
พ.อ.หญิง พนิดา จารุเวฬออกตรวจสัปดาห์ที่ 2,4 ของเดือน
พ.อ.หญิง กฤษณมน ฤทธิฦาชัย
พ.อ.หญิง กฤษณมน ฤทธิฦาชัย
พ.อ.หญิง ปองรัก บุญญานุรักษ์
พ.อ.หญิง ปองรัก บุญญานุรักษ์
พญ. สุปรีชญา พันธุ์เสนีย์
พญ. สุปรีชญา พันธุ์เสนีย์

แพทย์ออกตรวจนอกเวลา


วัน พุธ


เวลา 16.30 - 19.30 น.

พ.อ. ศักดิ์ชัย พานิชวงษ์
พ.อ. ศักดิ์ชัย พานิชวงษ์
พ.ต.หญิง ปฐมาพร เหมือนพิทักษ์
พ.ต.หญิง ปฐมาพร เหมือนพิทักษ์
ร.ท.หญิง พลอยวรงค์ เรืองเกตุ
ร.ท.หญิง พลอยวรงค์ เรืองเกตุ

แพทย์ออกตรวจนอกเวลา


วัน พฤหัสบดี


เวลา 16.30 - 19.30 น.

พ.อ.หญิง กฤษณมน ฤทธิฤาชัย
พ.อ.หญิง กฤษณมน ฤทธิฤาชัย
พ.อ.หญิง ปองรัก บุญญานุรักษ์
พ.อ.หญิง ปองรัก บุญญานุรักษ์
พ.ท. ณัฐพงศ์ เสริมสุขเจริญชัย
พ.ท. ณัฐพงศ์ เสริมสุขเจริญชัย

แพทย์ออกตรวจนอกเวลา


วัน ศุกร์


เวลา 16.30 - 19.30 น.

พล.ต. เพิ่มศักดิ์ สุเมฆศรี
พล.ต. เพิ่มศักดิ์ สุเมฆศรี
พ.อ. กฤษฎา ศรีธนภัครางกูร
พ.อ. กฤษฎา ศรีธนภัครางกูร
ร.ท. กษิติ เที่ยงธรรม
ร.ท. กษิติ เที่ยงธรรม
พญ. สุปรีชญา พันธุ์เสนีย์
พญ. สุปรีชญา พันธุ์เสนีย์

แพทย์ออกตรวจนอกเวลา


วัน เสาร์


เวลา 09.00 - 12.00 น.

พ.อ. ธนบูรณ์ จุลยามิตรพร
พ.อ. ธนบูรณ์ จุลยามิตรพรออกตรวจสัปดาห์ที่ 2, 3, 5 ของเดือน
พ.อ. เกรียงศักดิ์ ศิริศักดิ์พาณิชย์
พ.อ. เกรียงศักดิ์ ศิริศักดิ์พาณิชย์ออกตรวจสัปดาห์ที่ 1 ของเดือน
พ.ต.หญิง ปฐมาพร เหมือนพิทักษ์
พ.ต.หญิง ปฐมาพร เหมือนพิทักษ์ออกตรวจสัปดาห์ที่ 2, 3, 5 ของเดือน
พ.ต.หญิง สุพิชชา รักษากุลเกียรติ
พ.ต.หญิง สุพิชชา รักษากุลเกียรติออกตรวจสัปดาห์ที่ 1,4 ของเดือน
ร.ท. กษิติ เที่ยงธรรม
ร.ท. กษิติ เที่ยงธรรมออกตรวจสัปดาห์ที่ 1,2,3,5 ของเดือน
ร.ท.หญิง พลอยวรงค์ เรืองเกตุ
ร.ท.หญิง พลอยวรงค์ เรืองเกตุออกตรวจสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน
พญ. สุปรีชญา พันธุ์เสนีย์
พญ. สุปรีชญา พันธุ์เสนีย์ออกตรวจสัปดาห์ที่ 1 ของเดือน