เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

พ.อ.หญิง ปริศนา พานิชกุล
พ.อ.หญิง ปริศนา พานิชกุลสูตินรีแพทย์ที่ปรึกษา
พ.อ. ณัฎฐพล อิ่มสม-สมบูรณ์
พ.อ. ณัฎฐพล อิ่มสม-สมบูรณ์หัวหน้าหน่วย
พ.อ.ทศพล ตระกูลมุ่งกิจการ
พ.อ.ทศพล ตระกูลมุ่งกิจการสูตินรีแพทย์
พ.ต.หญิง สุพิชชา รักษากุลเกียรติ
พ.ต.หญิง สุพิชชา รักษากุลเกียรติสูตินรีแพทย์
ร.ท.หญิง เสาวภาคย์ ชุญหสวัสดิกุล
ร.ท.หญิง เสาวภาคย์ ชุญหสวัสดิกุลสูตินรีแพทย์
ร.อ.หญิง จุฬาลักษณ์  แต่บรรพกุล
ร.อ.หญิง จุฬาลักษณ์ แต่บรรพกุลสูตินรีแพทย์ (ลาศึกษาต่อ)
ร.อ.หญิง สาสิริยา อธิเสรีรัตน์
ร.อ.หญิง สาสิริยา อธิเสรีรัตน์สูตินรีแพทย์