เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

พ.อ.หญิง ปริศนา พานิชกุล
พ.อ.หญิง ปริศนา พานิชกุลสูตินรีแพทย์ที่ปรึกษา
พ.อ. ณัฎฐพล อิ่มสม-สมบูรณ์
พ.อ. ณัฎฐพล อิ่มสม-สมบูรณ์หัวหน้าหน่วย
พ.ท. ทศพล ตระกูลมุ่งกิจการ
พ.ท. ทศพล ตระกูลมุ่งกิจการสูตินรีแพทย์
พ.ต.หญิง สุพิชชา รักษากุลเกียรติ
พ.ต.หญิง สุพิชชา รักษากุลเกียรติสูตินรีแพทย์
พญ. เสาวภาคย์ ชุญหสวัสดิกุล
พญ. เสาวภาคย์ ชุญหสวัสดิกุลสูตินรีแพทย์
ร.อ.หญิง จุฬาลักษณ์  แต่บรรพกุล
ร.อ.หญิง จุฬาลักษณ์ แต่บรรพกุลสูตินรีแพทย์ (ลาศึกษาต่อ)
ร.อ.หญิง สาสิริยา อธิเสรีรัตน์
ร.อ.หญิง สาสิริยา อธิเสรีรัตน์สูตินรีแพทย์