เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

พ.อ.หญิง ปองรัก บุญญานุรักษ์
พ.อ.หญิง ปองรัก บุญญานุรักษ์หัวหน้าหน่วย
พ.อ. ศักดิ์ชัย พานิชวงษ์
พ.อ. ศักดิ์ชัย พานิชวงษ์สูตินรีแพทย์
พญ.ธันย์สิตา  โพธิเจริญธนโชค
พญ.ธันย์สิตา โพธิเจริญธนโชคสูตินรีแพทย์
ร.อ. กฤติเดช ภู่กิตติวรางกูร
ร.อ. กฤติเดช ภู่กิตติวรางกูรสูตินรีแพทย์
ร.ท.หญิง พลอยวรงค์ เรืองเกตุ
ร.ท.หญิง พลอยวรงค์ เรืองเกตุสูตินรีแพทย์ (ลาศึกษาต่อ)