เวชศาตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม

พ.อ. เกรียงศักดิ์ ศิริศักดิ์พาณิชย์
พ.อ. เกรียงศักดิ์ ศิริศักดิ์พาณิชย์สูตินรีแพทย์
พ.ต. วันฉัตร โกมล
พ.ต. วันฉัตร โกมลสูตินรีแพทย์