เวชศาตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม

พ.อ. เกรียงศักดิ์ ศิริศักดิ์พาณิชย์
พ.อ. เกรียงศักดิ์ ศิริศักดิ์พาณิชย์สูตินรีแพทย์
ร.อ. วันฉัตร โกมล
ร.อ. วันฉัตร โกมลสูตินรีแพทย์