ตารางออกตรวจนอกเวลาอัลตร้าซาวด์


การอัลตร้าซาวด์นอกเวลา ขอสงวนสิทธิให้กับผู้ป่วยที่ได้รับการนัดหมายไว้เท่านั้น
ค่าบริการนอกเวลาจะมีค่าธรรมเนียมแพทย์นอกเวลาราชการ ค่าอัลตร้าซาวด์และค่าบริการโรงพยาบาล
ห้องตรวจอัลตร้าซาวด์ 02-763-4025

แพทย์ออกตรวจนอกเวลาอัลตร้าซาวด์


วัน จันทร์

เวลา 16.30 - 19.30 น.

พ.อ. ธนบูรณ์ จุลยามิตรพร
พ.อ. ธนบูรณ์ จุลยามิตรพร
พ.ท. ทศพล ตระกูลมุ่งกิจการ
พ.ท. ทศพล ตระกูลมุ่งกิจการ

แพทย์ออกตรวจนอกเวลาอัลตร้าซาวด์


วัน อังคาร

เวลา 16.30 - 19.30 น.

พ.อ. ธนบูรณ์ จุลยามิตรพร
พ.อ. ธนบูรณ์ จุลยามิตรพร
พ.ต.หญิง สุพิชชา รักษากุลเกียรติ
พ.ต.หญิง สุพิชชา รักษากุลเกียรติ

แพทย์ออกตรวจนอกเวลาอัลตร้าซาวด์


วัน พุธ

เวลา 16.30 - 19.30 น.

พ.ท. ทศพล ตระกูลมุ่งกิจการ
พ.ท. ทศพล ตระกูลมุ่งกิจการ
พญ.เสาวภาคย์ ชุณหสวัสดิกุล
พญ.เสาวภาคย์ ชุณหสวัสดิกุล

แพทย์ออกตรวจนอกเวลาอัลตร้าซาวด์


วัน พฤหัสบดี

เวลา 16.30 - 19.30 น.

พ.อ. ธนบูรณ์ จุลยามิตรพร
พ.อ. ธนบูรณ์ จุลยามิตรพร
พ.ท. ทศพล ตระกูลมุ่งกิจการ
พ.ท. ทศพล ตระกูลมุ่งกิจการ

แพทย์ออกตรวจนอกเวลาอัลตร้าซาวด์


วัน ศุกร์

เวลา 16.30 - 19.30 น.

พ.ท. ทศพล ตระกูลมุ่งกิจการ
พ.ท. ทศพล ตระกูลมุ่งกิจการ
พ.ต.หญิง สุพิชชา รักษากุลเกียรติ
พ.ต.หญิง สุพิชชา รักษากุลเกียรติ

แพทย์ออกตรวจนอกเวลาอัลตร้าซาวด์


วัน เสาร์

เวลา 08.00-12.00 น.

พล.ต. เพิ่มศักดิ์ สุเมฆศรี
พล.ต. เพิ่มศักดิ์ สุเมฆศรี