มะเร็งวิทยานรีเวช

พ.อ.กฤษฎา ศรีธนภัครางกูร
พ.อ.กฤษฎา ศรีธนภัครางกูรสูตินรีแพทย์ที่ปรึกษา
พ.อ.หญิง สุทธิดา อินทรบุหรั่น
พ.อ.หญิง สุทธิดา อินทรบุหรั่นสูตินรีแพทย์ที่ปรึกษา
พ.อ.หญิง พนิดา จารุเวฬ
พ.อ.หญิง พนิดา จารุเวฬสูตินรีแพทย์ที่ปรึกษา
พ.อ.หญิง กฤษณมน ฤทธิฦาชัย
พ.อ.หญิง กฤษณมน ฤทธิฦาชัยหัวหน้าหน่วย
พ.ท.ณัฐพงศ์ เสริมสุขเจริญชัย
พ.ท.ณัฐพงศ์ เสริมสุขเจริญชัยสูตินรีแพทย์
พ.ท.หญิง ปฐมาพร เหมือนพิทักษ์
พ.ท.หญิง ปฐมาพร เหมือนพิทักษ์สูตินรีแพทย์
ร.ท. กษิติ เที่ยงธรรม
ร.ท. กษิติ เที่ยงธรรมสูตินรีแพทย์
ร.ท.หญิง สุปรีชญา พันธุ์เสนีย์
ร.ท.หญิง สุปรีชญา พันธุ์เสนีย์สูตินรีแพทย์