อาจารย์ที่ปรึกษา

พ.อ.หญิง ประมูล สุขวัฒนะ
พ.อ.หญิง ประมูล สุขวัฒนะแพทย์ที่ปรึกษา
พล.ต.หญิง บุญศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา
พล.ต.หญิง บุญศรี อิศรางกูร ณ อยุธยาแพทย์ที่ปรึกษา
พล.ต.ไชยยนต์  ชัยประภา
พล.ต.ไชยยนต์ ชัยประภาแพทย์ที่ปรึกษา
พล.ท.ศุภวิทย์  มุตตามระ
พล.ท.ศุภวิทย์ มุตตามระแพทย์ที่ปรึกษา
พล.ท.สันติ เตกาญจนวนิช
พล.ท.สันติ เตกาญจนวนิชแพทย์ที่ปรึกษา
พล.ท.หญิง ทิพย์สุรีย์ นาคประสิทธิ์
พล.ท.หญิง ทิพย์สุรีย์ นาคประสิทธิ์แพทย์ที่ปรึกษา
พล.ต.วรายุต  สถิตย์เสถียร
พล.ต.วรายุต สถิตย์เสถียรแพทย์ที่ปรึกษา
พล.ต.หญิง กรรณิกา  ตาตะนันทน์
พล.ต.หญิง กรรณิกา ตาตะนันทน์แพทย์ที่ปรึกษา
พล.ต.หญิง สยมพร โกมลภิส
พล.ต.หญิง สยมพร โกมลภิสแพทย์ที่ปรึกษา
พล.ต.หญิง เยาวนา  ธนะพัฒน์
พล.ต.หญิง เยาวนา ธนะพัฒน์แพทย์ที่ปรึกษา
พล.ต.บัณฑิต  จันทะยานี
พล.ต.บัณฑิต จันทะยานีแพทย์ที่ปรึกษา
พล.ต.กนธีร์  สังขวาสี
พล.ต.กนธีร์ สังขวาสีแพทย์ที่ปรึกษา
พล.ท.หญิง จุฑาวดี  วุฒิวงศ์
พล.ท.หญิง จุฑาวดี วุฒิวงศ์แพทย์ที่ปรึกษา
พล.ต.กุศทินญ์  บูรณะวิทย์
พล.ต.กุศทินญ์ บูรณะวิทย์แพทย์ที่ปรึกษา
พล.ต.เพิ่มศักดิ์  สุเมฆศรี
พล.ต.เพิ่มศักดิ์ สุเมฆศรีแพทย์ที่ปรึกษา
พ.อ.ธนบูรณ์ จุลยามิตรพร
พ.อ.ธนบูรณ์ จุลยามิตรพรแพทย์ที่ปรึกษา
พล.ท.กิตติศักดิ์  วิลาวรรณ
พล.ท.กิตติศักดิ์ วิลาวรรณแพทย์ที่ปรึกษา
พ.อ.หญิง พีระพรรณ  พันธุ์ภักดีคุณ
พ.อ.หญิง พีระพรรณ พันธุ์ภักดีคุณแพทย์ที่ปรึกษา
พ.อ.สุธี  พานิชกุล
พ.อ.สุธี พานิชกุลแพทย์ที่ปรึกษา
พ.อ.นิกร ลัทธิรมย์
พ.อ.นิกร ลัทธิรมย์แพทย์ที่ปรึกษา
พ.อ.สุรพันธ์ สัจจะปาละ
พ.อ.สุรพันธ์ สัจจะปาละแพทย์ที่ปรึกษา
พ.ท.ศรันยวัฒน์ บุญญาจันทร์
พ.ท.ศรันยวัฒน์ บุญญาจันทร์แพทย์ที่ปรึกษา
พ.ต.จักรพันธ์ ศุภเดช
พ.ต.จักรพันธ์ ศุภเดชแพทย์ที่ปรึกษา