วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 
   

วิสัยทัศน์ (vision) :

เป็นสถาบันทางการแพทย์ชั้นนำของกองทัพบกในภูมิภาคเอเชีย
   
พันธกิจ( mission): ให้บริการทางการแพทย์ระดับตติยภูมิที่มีคุณภาพระดับสากลแก่ทหารและครอบครัว รวมทั้ง
  ประชาชน จัดการฝึกศึกษาและวิจัยทางการแพทย์เพื่อมุ่งสร้างนวัตกรรมและเพิ่มคุณค่าแก่ผู้
  ใช้บริการ และตอบสนองต่อภารกิจของกองทัพบกอย่างมีประสิทธิภาพ

ค่านิยม ( values) :

ได้แก่ สามัคคี มีวินัย ใส่ใจบริการ ผลงานเป็นเลิศ
  สามัคคี หมายถึง
 
 • มุ่งเน้นบุคลากร (Workforce focus)
  มีวินัย หมายถึง
 
 • ภาวะผู้นำ (Leadership)
 
 • ความซื่อสัตย์ (Altruism)
 
 • ระบบเกียรติศักดิ์ (Honor system)
 
 • จรรยาบรรณวิชาชีพและวินัยเยี่ยม (Integrity)
 

ใส่ใจบริการ หมายถึง

 
 • มุ่งเน้นผู้รับบริการ (Customer focus)
 
 • ใช้ข้อมูลในการทำงาน (Management by fact)
 
 • ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ (Individual & organization learning)
 
 • การเรียนรู้ระดับบุคคลและองค์กร (Individual & organization learning)
 
 • มุ่งเน้นอนาคต (Focus on future)
 
 •  สรรค์สร้างนวัตกรรม (Innovation)
 
 • ความคล่องตัว (Agility)
 

ผลงานเป็นเลิศ หมายถึง

 
 • มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Focus on result) 

คำขวัญ

คุณภาพมาตรฐาน บริการประทับใจ