ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

พ.อ.หญิง พนิดา จารุเวฬ
พ.อ.หญิง พนิดา จารุเวฬสูตินรีแพทย์ที่ปรึกษา
พ.อ.กฤษฎา ศรีธนภัครางกูร
พ.อ.กฤษฎา ศรีธนภัครางกูรสูตินรีแพทย์ที่ปรึกษา
พ.อ. เกรียงศักดิ์ ศิริศักดิ์พาณิชย์
พ.อ. เกรียงศักดิ์ ศิริศักดิ์พาณิชย์หัวหน้าหน่วย
พ.อ. ศักดิ์ชัย พานิชวงษ์
พ.อ. ศักดิ์ชัย พานิชวงษ์สูตินรีแพทย์
ร.อ. วันฉัตร  โกมล
ร.อ. วันฉัตร โกมลสูตินรีแพทย์
ร.ท. กษิติ เที่ยงธรรม
ร.ท. กษิติ เที่ยงธรรมสูตินรีแพทย์