ประวัติกองสูตินรีเวชกรรม

Image

ประวัติกองสูตินรีเวชกรรม

      งานด้านสูตินรีเวชกรรม ได้กำเนิดมาเมื่อกองเสนารักษ์ที่ 1 (ซึ่งตั้งอยู่ที่ปากคลองหลอด) และกองเสนารักษ์ที่ 2 (ซึ่งตั้งอยู่ที่บางซื่อ) มาตั้ง ณ วังพญาไท แล้วใหัชื่อว่า "กองเสนารักษ์จังหวัดทหารบกกรุงเทพฯ" โดยมี พ.ท. หลวงวินิจเวชการ เป็นผู้บังคับกอง และได้กระทำพิธีเปิดสถานพยาบาลแห่งนี้เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2475 เพื่อช่วยเหลือทหารข้าราชการกลาโหม และครอบครัวได้ดียิ่งขึ้น จึงได้ขอโอนนายแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถเยี่ยมมาจากคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลศิริราช (ขณะนั้นขึ้นอยู่กับกระทรวงธรรมการ) โดยมีรองอำมาตย์ตรี บุญเจือ ปุญโสนี มาบรรจุในแผนกสูตินรีเวชกรรม ในปลายปี 2476 เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดหน่วยในขณะนั้น "กองเสนารักษ์จังหวัดทหารบกกรุงเทพฯ" จึงได้เปลี่ยนนามใหม่ว่า "กองเสนารักษ์มณฑลทหารบกที่ 1" ต่อมาภายหลังจากสงครามโลกครั้งที 2 ได้ยุติลง  จึงได้แปรสภาพเป็น "โรงพยาบาลทหารบก" ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2489  หน่วยสูตินรีเวชกรรมซึ่งตั้งอยู่ที่หมวด 8 (ที่ตั้งของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกในปัจจุบัน) โดยชั้นล่างมีเตียงสามัญ 15 เตียง รวมห้องพิเศษ 12 ห้อง ที่ชั้นสอง และใช้ชั้นสองตึกจักรี วังพญาไท (ศูนย์การแพทย์พระมงกุฎเกล้าในปัจจุบัน) เป็นห้องตรวจโรค โดยมีพล.ท. ผ่อง มีคุณเอี่ยมเป็นหัวหน้ากองสูตินรีเวชกรรม ในขณะนั้น ส่วนสูตินรีแพทย์ในรุ่นแรกได้แก่ พล.ท. ผ่อง มีคุณเอี่ยม, พล.ต. พิสนท์ ปันยารชุน. พล.ต. อุลิศ ลีนะวัต, พ.อ. หญิง วีรวรรณ คำนวณกิจ. พล. ต. นัดดาเนตร บุณยรัตพันธุ์, พ.อ. กิ่ง ครุฑางคะ, พ.อ. หญิง ประมูล สุขวัฒนา, พ.อ. พยนต์ เทศะวิบุล หัวหน้าพยาบาลในขณะนั้นคือ พ.ท. หญิง ชาดา อติวรรณ
     ในปี พ.ศ. 2507 กองสูตินรีเวชกรรม ได้ย้ายมาอยู่ที่ตึกสูตินรีเวชกรรม 4 ชั้น ด้านหน้าทางขวามือของตึกตรวจโรคนอก โดยมีพล.ต. สุชาต ปาลวัฒน์วิไชย เป็นหัวหน้ากองในขณะนั้น กองสูตินรีเวชกรรมได้ให้การบริการแก่ทหารและครอบครัว ตลอดจนพลเรือนทั่วไป โดยได้พัฒนาทั้งทางด้านวิชาการ บริการ และได้ขยายงานของกองตามลำดับตลอดมา เมื่อมีการก่อตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ในปี พ.ศ. 2522 ก็ได้มีการตั้งภาควิชาสูตินรีเวชวิทยาขึ้นโดยมี พ.อ. อุลิศ ลีนะวัต (ยศขณะนั้น) ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาคนแรก ในปีพ.ศ. 2538 กองทัพบก ได้อนุมัติให้ก่อสร้างอาคารที่ทำการของกองสูตินรีเวชกรรม และกองกุมารเวชกรรมขึ้นใหม่เป็นอาคารสูง 10 ชั้น ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานนามว่า "อาคารพัชรกิติยาภา" กองสูตินรีเวชกรรม และภาควิชาสูตินรีเวชวิทยา จึงได้ย้ายมา ณ บริเวณปีกด้านทิศเหนือของอาคารพัชรกิติยาภา เมื่อเดือน กันยายน พ.ศ. 2540 จนกระทั่งปัจจุบัน
Image