กองสูตินรีเวชกรรมโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

กองสูตินรีเวชกรรมโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

กองสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ขอขอบพระคุณ คุณไอรินทร์   ธีระเศวตศักดิ์ ที่ได้กรุณาบริจาคทุนทรัพย์ ผ่านมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระราชูปถัมภ์ฯ เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท เพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการดำเนินการเพื่อดูแลและช่วยเหลือผู้ป่วย และจัดหาอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ และเครื่องมือทางการแพทย์ ให้กับกองสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดยมี พลตรี ธำรงโรจน์ เต็มอุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และพันเอกหญิง ปริศนา  พานิชกุล ผู้อำนวยการกองสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้

Related Articles