ประกาศกองสูตินรีเวชกรรมโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ประกาศกองสูตินรีเวชกรรมโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

<p>เรียนผู้มารับบริการ ห้องตรวจโรคนรีเวช และห้องตรวจโรคสูติกรรม(ฝากครรภ์) ตามที่ครม.อนุมัติวัน วันหยุดพิเศษในวันจันทร์ที่ 31 ก.ค 66 ห้องตรวจโรคนรีเวชและ ห้องตรวจโรคสูติกรรม (ฝากครรภ์) " จะให้บริการเฉพาะผู้ป่วย ที่ไม่สามารถเลื่อนนัดได้ เท่านั้น" ตั้งแต่เวลา 08:00 น ถึง 12:00 น ติดต่อสอบถาม 02-763-4010 นรีเวชและ 02-763-4006 ฝากครรภ์</p>

Related Articles