กองสูตินรีเวชกรรม

กองสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ขอขอบพระคุณ คุณไอรินทร์   ธีระเศวตศักดิ์ ที่ได้กรุณาบริจาคทุนทรัพย์ ผ่านมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระราชูปถัมภ์ฯ เป็นจำนวนเงิน 4,000,000 บาท เพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการดำเนินการเพื่อดูแลและช่วยเหลือผู้ป่วย และจัดหาอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ และเครื่องมือทางการแพทย์ ให้กับกองสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดยมี พลตรี ธำรงโรจน์ เต็มอุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และพันเอกหญิง ปริศนา  พานิชกุล ผู้อำนวยการกองสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้

ประกาศกองสูตินรีเวชกรรมโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

<p>เรียนผู้มารับบริการ ห้องตรวจโรคนรีเวช และห้องตรวจโรคสูติกรรม(ฝากครรภ์) ตามที่ครม.อนุมัติวัน วันหยุดพิเศษในวันจันทร์ที่ 31 ก.ค 66 ห้องตรวจโรคนรีเวชและ ห้องตรวจโรคสูติกรรม (ฝากครรภ์) " จะให้บริการเฉพาะผู้ป่วย ที่ไม่สามารถเลื่อนนัดได้ เท่านั้น" ตั้งแต่เวลา 08:00 น ถึง 12:00 น ติดต่อสอบถาม 02-763-4010 นรีเวชและ 02-763-4006 ฝากครรภ์</p>

รับสมัครฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน

ประชาสัมพันธ์   การรับสมัครฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านอนุสาขา
กองสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  เปิดรับสมัครการฝึกอบรมฯ ปีการศึกษา 2567 ดังนี้
1. สาขาสูติศาสตร์และนรีเวช   จำนวน  6 อัตรา (หลักสูตร 3 ปี)
2. ด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช  จำนวน  1 อัตรา (หลักสูตร 1 ปี)
3. อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ จำนวน  2 อัตรา (หลักสูตร 2 ปี)
4. อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช   จำนวน  2 อัตรา(หลักสูตร 2 ปี)
ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลด และยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่  14 ก.ค. 66 – 15 ส.ค. 66 
ยกเว้น อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่ 14 ก.ค. 66 – 31 ส.ค. 66
 หมายเหตุ  :  สนใจติดต่อสอบถามได้ที่  คุณสุภาพร  และ  คุณลัดดา  โทร  02-763-4061 ในเวลาราชการ

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านอนุสาขา ได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

https://drive.google.com/file/d/1JZQmolS8rTsxTf4j5myEfdFA-JuFQPNf/view?usp=drive_link

เปิดรับสมัคร

เปิดรับสมัครแล้ว

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจหาความผิดปกติของทารกในครรภ์ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง 
2nd PMK Fetal anomaly scan: Practical approach

โดยหน่วยเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ กองสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

เราขอเชิญสูติแพทย์และบุคลากรที่สนใจ เข้าร่วมการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการทำ ultrasound และฝึกการตรวจหาความผิดปกติของทารกในครรภ์ให้มีความแม่นยำ

งานจัดขึ้นในวันที่ 17-18 สค 66 
รับจำนวนจำกัดเพียง 25 ท่านเท่านั้น เนื่องจากเป็น Hands-on ultrasound 

สามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมได้ตาม link ด้านล่างได้เลย 

https://drive.google.com/file/d/1tej33mzVAMUnn_qDuFYVdkMvRZaz50O_/view?usp=drivesdk


 

กองสูตินรีเวชกรรมโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

กองสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ขอขอบพระคุณ คุณไอรินทร์   ธีระเศวตศักดิ์ ที่ได้กรุณาบริจาคทุนทรัพย์ ผ่านมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระราชูปถัมภ์ฯ เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท เพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการดำเนินการเพื่อดูแลและช่วยเหลือผู้ป่วย และจัดหาอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ และเครื่องมือทางการแพทย์ ให้กับกองสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดยมี พลตรี ธำรงโรจน์ เต็มอุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และพันเอกหญิง ปริศนา  พานิชกุล ผู้อำนวยการกองสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้