รับสมัครฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน

รับสมัครฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน

ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านอนุสาขา
กองสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  เปิดรับสมัครการฝึกอบรมฯ ปีการศึกษา 2568 ดังนี้
1. สาขาสูติศาสตร์และนรีเวช จำนวน 6  อัตรา (หลักสูตร 3 ปี ทหารและพลเรือน) 
2. ด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช จำนวน 1 อัตรา (หลักสูตร 1 ปี)
3. อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ จำนวน 2 อัตรา (หลักสูตร 2 ปี)
4. อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช จำนวน 2  อัตรา(หลักสูตร 2 ปี)
ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลด และยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 31 ก.ค. 67
 หมายเหตุ  :  สนใจติดต่อสอบถามได้ที่  คุณลัดดา และ คุณสุไลยา โทร  02-763-4061 ในเวลาราชการ

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาได้ที่นี่

 

Related Articles